Aktuality

Nové fotky

Sokolská akademie

POZOR!

V pondělí 16.května zkouška ODPADÁ Generálka ve čtvrtek 19.května v 19 hod.

Velikonoční tajenka

Zkoušky sboru
Zpíváte rádi?
Nezpívejte sami, připojte se k nám
a staňte se naším členem .
Přihlásit se můžete na některém z těchto kontaktů
zde
Zkoušky jsou obvykle každé pondělí
od 19.00 hodin
v hudební škole.
Těšíme se na Vás.
Kategorie: Archív

Pěvecký sbor Antonín Dvořák po roce 1945

Přišel rok 1945 a s ním osvobození naší vlasti. Pěvecký život ZSD byl znovu zahájen 8. června 1945 na 8. THS, kdy zpíval mužský a ženský sbor a Beno Blachut, sólista opery ND, 85. výročí ZSD bylo vzpomenuto Slavnostním koncertem 20. čer­vna 1946 v sokolovně. V programu zpíval mužský, ženský a smíšený sbor,  sólisté opery ND Ludmila Červinková a Stanislav Muž, kteří přednesli árie ze Smetanových a Dvořákových oper i z oper ruských klasiků. Koncert, který trval téměř 4 hodi­ny, měl velmi dobrou pěveckou úroveň a zdařilý průběh.
Na Turnovských hudebních středách, změněných na Turnovské hudební večery, vystupovali vynika­jící naši i zahraniční umělci, komorní a symfonická tělesa, pěvecké sbory.
V letech 1946—1949 nacvičil mužský a ženský sbor program, s nímž jezdily sbory do okolních měst a vesnic. Na 20 zájezdech vyslechlo oba sbory více než 6000 posluchačů.
Významným se stal rok 1951, kdy ZSD oslavil 90 let svého trvání. Smíšený sbor k tomuto výročí nacvičil a provedl s předními sólisty opery Národ­ního divadla L. Červinkovou, M. Krásovou, B. Blachutem a Ed. Hakenem v turnovském chrámu Panny Marie Dvořákovu Stabat mater. Z podnětu sboru byla 17. června 1951 odhalena na sychrovském zámku pamětní deska Antonína Dvořáka k 110. výročí jeho narození a zahájeny hudební slavnosti Dvořákův Turnov a Sychrov (DTS).
První ročník těchto slavností byl zahájen koncer­tem pěveckých sborů Pojizerské župy Hruškovy (500 zpěváků z 10 zpěváckých spolků) a koncer­tem České filharmonie, kterou dirigoval Karel Ančerl. Poprvé se v sychrovském zámeckém parku rozezněly velebné tóny Dvořákovy hudby. Druhý den, tj. 18. června, Česká filharmonie zahrála v turnovské sokolovně tři slavné Dvořákovy koncerty, houslový, klavírní a violoncellový.
Pro druhý ročník Dvořákova Turnova a Sychrova nacvičil smíšený sbor Dvořákovu kantátu Svateb­ní košile, kterou spolu s Hlaholem z Prahy za do­provodu orchestru FOK s dirigentem Václavem Smetáčkem zazpíval v sokolovně 15. června 1952. Na Sychrově se konal 29. června pěvecký koncert žáků škol 2. stupně (400 dětí) a dívčích souborů středních škol (220 studentek). Ústřední hudba čs. armády zahrála Slovanské tance.
Dvořákovy Turnovy a Sychrovy pokračovaly — během nich byly provedeny opery Jakobín, Ru­salka, Čert a Káča, Šelma sedlák, hrály symfonické orchestry, zněla komorní hudba, tančil balet, zpívaly pěvecké sbory. Veškerá práce, organizátorská, pracovní a pěvecká ležela na členech sboru a jeho výboru s předsedou Aloisem Mejzrem a organizátorem Janem Chourou.
Rok 1954 byl poprvé vyhlášen Rokem české hudby, a tak na Sychrově kromě Dvořákovy slavnosti byl uspořádán i Smetanův Sychrov.
2. srpna zpívalo 450 zpěváků z 10 pěveckých sborů Smetanovy sbory a byla provedena opera Prodaná nevěsta.
Po rozpuštění Pěvecké obce československé roku 1951 stal se Zpěvácký spolek Dvořák sou­částí Osvětové besedy a od roku 1955 se zapojil do odborové organizace ROH jako Pěvecký sbor Antonín Dvořák (PSAD). K velkému a náročnému vypětí sboru došlo v roce 1955 při spolupráci s divadelním spolkem Antonín Marek. Pěvci a di­vadelníci se dohodli a nacvičili Tylovu Fidlovačku, která měla premiéru 17. 7. v Sedmihorkách a opakovala se 23. 7. v Turnově.
Roku 1958 došlo ke změně ve vedení sboru. Po odchodu sbormistra Bohuslava Finkeho stal se na krátkou dobu sbormistrem Milan Dlouhý, učitel Lidové školy umění  a po jeho nástupu do vojenské presenční služby se ujal se sboru Jaroslav Bukvička.
Přiblížilo se významné výročí 100 let trvání pě­veckého sboru. Veškerá činnost celého sboru se zaměřila k uskutečnění důstojných oslav, které byly zahájeny 25. června 1961. V turnovském muzeu byla otevřena výstava o činnosti spolku a v přírodním divadle provedena Rusalka. 6.srpna byly na Sychrově zahájeny slavnosti X. DTS a 120 let narození Antonína Dvořáka. Na pódium u zámku nastoupilo 300 pěvců z Turnova, Liberce, Nového Boru, České Lípy a Jilemnice se sólisty ND L. Domanínskou, Zd. Otavou a O. Spisarem, aby pod taktovkou dirigenta Rudolfa Vašaty a za doprovodu orchestru liberecké opery zpěvem kantáty Svatební košile oslavili Mistra Antonína Dvořáka.
Kantáta Svatební košile zazněla ještě 10. září v Liberci a 6. prosince v Turnově.
Po oslavách 100 let PSAD nastalo však částečné utlumení pěvecké i hudební činnosti. Turnovské hudební večery skončily a po územní reorganiza­ci, kdy zámek Sychrov byl začleněn do okresu Liberec, pořádání hudebních slavností ochablo. Pořadatelé však byli odhodláni v jejich pořádání dále pokračovat, i když museli hledat nové formy těchto slavností.
Po návratu Milana Dlouhého do funkce sbor­mistra se činnost sboru zaměřila na konání společných koncertů spojených sborů semilského okresu. Koncerty se konaly 1964 v Roce české hudby, 1965 k 20. výročí osvobození naší vlasti, 1968 k 50. vý­ročí vzniku ČSR vždy v pěti městech okresu.
Ve výročním roce 110 let narození národního umělce J. B. Foerstra na popud PSAD a KPH byla na hradě Valdštejně v září 1969 odhalena Foerstrova pamětní deska. PSAD při odhalení desky zpíval smíšený sbor Na Valdštejně, jehož partitura nese Foerstrovu dedikaci „Zpěváckému spolku Dvořák v Turnově".
110. výročí svého trvání oslavil sbor v prosinci 1970 slavnostním koncertem, při němž spoluúčinkoval PS Bořivoj z Lomnice n. P. a jako host sbor Dalibor ze Svitav.
Roku 1971 se rozloučil se sborem Milan Dlouhý a odešel vyučovat na konzervatoř do Teplic. Aby sbor nepřestal zpívat, přišel pomoci ještě na 5 let nestárnoucí Bohuslav Finke.
Pod jeho vedením zpíval sbor opět na zájezdech v okolí Turnova, v RČH 1974 na smetanovských koncertech spojených sborů okresů Semily a Trutnov, v Jabkenicích a v Litomyšli.
Na pozvání Československé televize v pořadu Zastavení v Železném Brodě zazpíval při natáčení 8. března 1975 tři sbory (V. Dobiáš Heslo, Dvořák Napadly písně, L. Janáček Jarní). Pořad byl vysílán 11. 11. 1976. Po 55 letech ne­únavné práce pro sborový zpěv a z toho 22 let práce sbormistra rozloučil se 1976 se sborem B.Finke a funkce sbormistra se ujala Zdeňka Chmelíková a za 3 roky také Vítězslav Čapek.
Kronika pěveckého sboru této doby zaznamenává kromě jiného: koncert spojených sborů okresu (1978), společný koncert s PS Bořivoj v Lomnici n. Pop. (1980), Slavnostní koncert k 120. výročí PSAD (1981), zájezd do NDR na Spreewaldské slavnosti (1983), účast v pěvecké sborové sou­těži Písně přátelství v okresních a krajských ko­lech (1983, 1985, 1987, 1989), koncert pěvec­kých sborů okresu s Podkrkonošským symfo­nickým orchestrem na Sychrově (RČH 1984), koncerty sborů Ještěd a Dvořák na Sychrově a v Liberci (1985), Slavnostní koncert k 125. vý­ročí trvání PSAD a 20 let činnosti KPH (1986), spoluúčast na Foerstrově Turnovu a Valdštejně (1989).
Nový rozmach sboru je zaznamenán v poslední době, kdy po odchodu V. Čapka se stal vedle Zd. Chmelíkové sbormistrem Miloš Vonička, do­savadní člen sboru, a předsedou byl zvolen Jiří Zajíc.
Sbor se rozrostl o nové členy, získal na kvalitě svého pěveckého přednesu. Bylo navázáno pě­vecké přátelství se sborem Ještěd v Liberci a oba sbory pořádají společně koncerty v Turnově, Liberci a Sychrově. Velmi příznivě byla přijata i nově vytvořená tradice vánočních koncertů, která vyvrcholila v prosinci 1989 provedením Rybovy České mše vánoční — Hej, mistře za do­provodu Podkrkonošského symfonického orches­tru, řízeného J. Matlasem a znovu provedena v roce 1990 v chrámu Panny Marie v Turnově. Historie 130 let Pěveckého sboru Antonín Dvořák svědčí o bohatém pěveckém životě, naplněném dobrovolnou a obětavou kulturní prací několika generací činných členů a organizátorů hudebního života v Turnově.
PSAD svou činností v dalších letech chce navá­zat na tuto dlouholetou tradici a dále šířit krásu sborového zpěvu. Tak chce naplnit slova Hesla, která mu věnoval básník Fráňa Šrámek a zhu­debnil Václav Dobiáš.

Když všichni Češi zpívají,
když zpívá každý české země kout
jak Český ráj by mlčet směl,
ten s písní nejvýš musí dolétnout

print Formát pro tisk